* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроекти

Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"

Кръгла маса на тема „Проектът за Семеен кодекс и новите семейства в България”
12-11-2008
Институтът за правни науки при Българската академия на науките с подкрепата на Комисията по правата на човека и вероизповеданията на Народното събрание на Република България и Центъра за изследвания и политики за жените организира Кръгла маса на 10-11 ное...
още

Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"

Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
14-05-2007
Този проект, осъществен от януари до юни 2007 г., е част от инициативата „Равнопоставени в училище – равнопоставени в живота” на Център за изследвания и политики за жените, насочена към по-широкото популяризиране и включване на проблемат...
още

Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"

Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете"
11-01-2005
Главната цел на този проект на Център за изследвания и политики за жените, финансиран от Канадската агенция за международно развитие по програма за подкрепа на държавното управление в България и Румъния, е повишаване на приноса на гражданското общество п...
още

Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"

Младите жени градят мостове за европейско партньорство
07-02-2006
На 31 януари 2006 г. в Анкара стартира съвместен десетмесечен проект “Младите жени градят мостове за европейско партньорство”, в който участват Център за изследване и политики за жените от България, Документационен и информационен център за жените (CEDIF)...
още

Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"

Национална инициатива за овластяване на жени с различен етнически произход
21-03-2005
Проектът разработва и предоставя механизми за самопредставяне сред жени с различен малцинствен произход от четири пилотни региона в България, като развива техните практически умения и знания и им осигурява по-добър достъп до процеса на взимане на решения ...
още

Проект "Диалог"

Проект "Диалог - креативна комуникация"
31-05-2011
Проектът, финансиран от програмата на ЕС "Учене през целия живот", секторна програма "Грюндтвиг" - многостранни проекти, е насочен към развитие на умения за общуване според принципите на диалога, основани на теорията и практиката за водене на диалог и ра...
още

Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"

Проект “Насърчаване участието на жените в политиката – семинар за жени, кандидатки в местните избори”.
13-08-2010
Проектът бе осъществен в периода януяри - октомври 2009 г. За тези интезивни десет месеца ЦИПЖ успя да достигне до над 300 жени, участнички в различните дейности по проекта: *Организиране на информационни семинари в 5 града в страната: Пловдив, Велико Т...
още

Семинар за жени, избрани в местната власт

Национален семинар за жени, избрани в местната власт – избори 2003
01-03-2006
На 5 и 6 декември 2003 г. в град Велико Търново се проведе обучителен семинар за новоизбрани през 2003 г. жени от 60 общини и кметства и експерти от местната администрация, както и представители на неправителствени организации, които работят в областта на...
още

Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"

Дейности по проекта
05-05-2006
В рамките на съвместния проект „Младите жени градят мостове за европейско партньорство” партньорите проведоха анкети сред около 600 студенти в университети в София, Анкара и Ним. Резултатите от анкетите бяха оценени и обобщени от екипа на турската организ...
още

Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"

Основни дейности
01-02-2005
В рамките на проекта* ЦИПЖ проведе социологическо проучване относно информираността и възможностите за прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming) сред представители на 4 целеви групи: общинска администрац...
още

Национална конференция и Международна експертна среща по равнопоставеност на половете
13-07-2005
Националната конференция по равнопоставеност на половете е заключителното събитие за популяризиране на резултатите от проекта „Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми”*, финансиран от Канадската агенция ...
още

Снимки от Националната конференция и Международна експертна среща
13-07-2005
голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер голям размер ...
още

Настоящи проекти

Проект "Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани с полагането на грижи"
19-07-2017
Проект "Насърчаване на момчетата да избират професии, свързани с полагането на грижи " - JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9249 се изпълнява от април 2017 до септември 2019 в Австрия, България, Германия, Италия, Литва и Словения. Цели на проекта: *Идентифицир...
още

Проект EQUAL SPACE (ПРОСТРАНСТВО НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА)
01-10-2017
ПРОЕКТЪТ EQUAL SPACE (ПРОСТРАНСТВО НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА), подкрепен от Програма ERASMUS+ на ЕС, цели чрез разработване на иновативни подходи за обучители в местната общност да привлече и включи жени от мигрантски и малцинствени общности в различни форми ...
още

Проект "Духовни и делови пътища на Европейска София"
15-05-2019
От 1 март до 31 юли 2019 г. Фондация "Център за изследвания и политики за жените" (ЦИПЖ) изпълнява проекта "ДУХОВНИ И ДЕЛОВИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПЕЙСКА СОФИЯ" с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2019. Целева група на проекта са предста...
още

Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството

Проект "Самооценка на нуждите на предоставящите грижа в семейството: пътят на подкрепата"
11-01-2011
Проектът (август 2010 г. - юли 2012 г.) има за цел да идентифицира добрите практики на ниво ЕС за подобряване на осведомеността и обучение на полагащите грижа в семейството да направят самооценка на своите нужди. Самооценката е необходима за да се изразят...
още

Проект Roots

Проект ROOTS
21-08-2009
През месец януари 2009 г. Център за изследвания и политики за жените започна изпълнението на двугодишния международен проект ROOTS (Италия, България, Румъния и Гърция). Проектът се финансира в рамките на Програмата на Европейската Комисия ПРЕВЕНЦИЯ И БО...
още

Сътрудничество за развитие и социален пол

Сътрудничество за развитие и социален пол
25-06-2010
Проектът се изпълнява съвместно с организациите членки на Международната мрежа за политики по равнопоставеност на половете (International gender Policy Network) от Централна, Източна и Югоизточна Европа, Кавказ и Централна Азия и се финансира от Институт ...
още

Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"

Проект: "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
17-05-2007
Съвместният проект на Центъра за изследвания и политики за жените и Националния осигурителен институт, с подкрепата на Международната организация на труда - офис в Будапеща, бе осъществен през периода март - април 2007 г., в рамките на който бе проведено ...
още

Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете

Разбира ли обществото какво се опитваме да му кажем?
11-01-2006
На 5 декември 2005 г. в Информационния център на Съвета на Европа се проведе Четвъртата дискусионна среща на БЪЛГАРСКА КОАЛИЦИЯ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ, тема на която бе терминологията на български език, описваща равнопоставеността на половете. На...
още
      123  


Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА