* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2005 г.Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”

Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки

Център за изследвания и политики за жените стартира този съвместен проект, финансиран по подпрограма „Партньорства за познание”  на програма Сократ/ Грюндвиг 2 на Европейската комисия, който обхваща периода от 1 август 2005 г. до 31 юли 2006 г., с две партньорски организации в Словакия и Турция – Център за изследвания и политики за жените (ЦИПЖ – Братислава) и Асоциация за подкрепа и обучение на жени, кандидатиращи се за изборни длъжности (КАДЕР – Анкара). Към проекта бяха привлечени като обучаеми организация Фондация „Съвременни жени и младежи”, Анкара  и Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес инкубаторите (БАРДА) и като обучаваща организация „Топ Център на жените предприемачки”, Братислава.

 

Проектът има за цел обмен на знания и добри практики в менторство за жени предприемачки като алтернативна форма на обучение и за насърчаване менторството за жени предприемачки като начин за преодоляване на неравенството по пол, социалното изключване и бедността чрез овластяване на жените и активното им включване в националната икономика.

 

Основният фокус в дейностите е върху обмена на опит и добри практики в менторството за жени предприемачки. Партньорите от България и Турция направиха посещение за обмен на опит в успешно работещият в Братислава „Топ център” – информационен, консултативен и обучителен център в подкрепа на жени предприемачки. Обменът на идеи и добри практики ще се насърчава и чрез специална рубрика на уебсайта на координатора на проекта, с която ще бъде обособен своеобразен е-форум по темата. Обменът, както и разработените от трите партньора обзори на съществуващите практики в обучението на жени в предприемачество, ще помогне на участниците в проекта да анализират възможностите за създаване на менторски обучителни програми в България и Турция въз основа на опита в Словакия.

 

Резултатите от проекта се разпространяват основно на партньорските интернет страници, където са оформени специални раздели, посветени на проекта, и две кръгли маси в София и Анкара, представящи и оценяващи изводите и резултатите от проекта.

 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:

 

 

Център за изследвания и политики за жените – София

Организацията има за цел консолидирането и укрепването на НПО, ангажирани с проблемите на жените; повишаване осведомеността на обществото за проблемите на жените; насърчаване на развитието и прилагането на политики, гарантиращи равнопоставеността на половете в България. Сред областите от стратегически интерес в дейностите на организацията са:Агенция за мониторинг на равнопоставеността на половете, в рамките на която се провеждат изследвания и проучвания в различни области, включително и свързани с жените в икономиката; Институт за жени лидери, който предоставя обучение на жени от местни власти, професионални съюзи, държавна администрация и НП по предприемачество, обща политика за равнопоставеност на половете (gender mainstreaming), равни възможности, лидерски умения за жени, програми срещу насилието над жени и др.; Виртуален ресурсен център по въпросите за равнопоставеността между половете на своя уебсайт; фонд за набиране на средства за различни инициативи; други проекти, финансирани от международни и национални донори и изпълнявани в партньорство с други организации. Създадена през 2003.

Повече за ЦИПЖ: http://www.cwsp.bg

 

 

 

Асоциация „Център за изследвания и политики за жените” – Братислава

Нейни основателки са жени с богат опит в частния бизнес и в обучението в обучението в бизнес умения. Младата Асоциация работи в тясно сътрудничество с „Топ център” – информационен, консултативен и обучителен център в подкрепа на жени предприемачки. От няколко години „Топ център” успешно осъществява и менторски програми за жени предприемачки. Асоциацията е регистрирана през 2004 г. като неправителствена организация в Словакия

 

 

 

Асоциация за подкрепа и обучение на жени, кандидатиращи се за изборни длъжности (КА-ДЕР) – Анкара

Водещ клон на Асоциацията, създадена през 1997 г. в Истанбул. Основателките – активистки предимно от университетските среди, си поставят за цел да работят за овластяване и насърчаване на жените да участват равностойно в местното самоуправление и националния парламент, както и да бъдат представени във всички органи за вземане на решения. В момента КАДЕР има над 17 клона в цялата страна с над 3000 души членове. Освен с насърчаване политическото участие на жените, КАДЕР – Анкара е ангажирана и с редица други дейности, насочени към овластяване на жените във всички области на живота.

 

 

 

ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:

  

 

Асоциация „Топ център на жените предприемачки” – Братислава

Организацията е създадена на 5 септември 2001 г. и работи като независима организация, обединяваща жени в бизнеса, независимо от тяхната политическа обвързаност, религия, националност и раса. Тя цели стимулирането на женското предприемачество в икономическия и обществен живот в Словакия и чужбина. „Топ център” има няколко регионални клона и функционира чрез клубовете си, които са места за редовни срещи на членовете за обмен на информация и опит в професионалния и личния живот, където често гостуват дами от сферите на икономиката, културата и политиката. Главните дейности включват организацията на различни национални и международни събития, обучителни семинари за членовете, публикуването на информационен бюлетин и участие в различни проекти с основен фокус върху мотивацията, обучението и менторството на жените в бизнеса.

Повече за „Топ център”: http://www.tcp.sk/

 

 

ОБУЧАВАНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

  

 

Българска асоциация на агенции за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА)

Тази организация от независими агенции за регионално развитие и бизнес центрове в България, основана през 1997г. от 7 агенции за регионално развитие в рамките на европейската програмата  “Професионално обучение и мерки за повишаване на заетостта” и в момента се състои от 21 членове – агенции във всички региони на България. Дейностите им са насочени предимно към развитието на регионалната икономика и сектора на малките и средни предприятия. Сред богатото разнообразие от проекти, които осъществява БАРДА, организацията също така е партньор в различни инициативи, насочени към равнопоставеността на половете в бизнеса и пазара на труда. Такива са: проектът STERE/O , финансиран от ЕК (2004 –2006), насочен към равнопоставеността на половете в професионалния живот, и „Общоприложимата политика за равнопоставеност на половете в обществените политики и програми”, финансиран от Канадската агенция за международно развитие, насочен към повишаване капацитета на вземащите решение на местно ниво за включване измеренията на пола в различни обществени политики и програми – с водещ партньор ЦИПЖ

Повече за БАРДА: http://www.barda.bg

 

 

 

Фондация „Съвременни жени и младежи” – Анкара

Фондацията е основана през 1994 г. и оттогава насам работи като Център на  местната общност в Мамак, който е един от най-големите и бедни квартали на Анкара с над 600 000 жители и висока безработица. Фондацията работи главно с маргинализирани жени и жени в неравностойно положение от семейства на преселници, като им предоставя обучение, консултиране за търсене на работа и създаване на собствен бизнес.

 Повече за дейностите на Фондацията: http://www.w4w.nl

 

  

 

Тази страница е разработена по проект „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”, финансиран по програма Сократ/ Грюндвиг 2 на Европейската комисия.

 

Съдържанието на публикацията е единствена отговорност на Център за изследвания и политики за жените и не отразява становища на Европейската комисия или на Националната агенция „Сократ”.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2005 г.
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Още по темата:
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Дейности по проекта
Женското лице на успеха

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА