* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаИнтегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси

Дефиниции
Система на ООН

 

Концепцията за включване на въпросите на пола в цялостния живот на обществото е ясно дефинирана като глобална стратегия за насърчаване равенството между половете в Платформата за действие, приета от ООН на Четвъртата конференция за жените (Пекин, 1995). Тя подчертава необходимостта да се гарантира, че равенството между половете е първостепенна цел във всички области на социалното и икономическото развитие.

 

През юли 1997 Икономическия и социален съвет на ООН изработи дефиниция на концепцията за интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете (Gender Mainstreaming):

 

“Прилагането на подход от гледна точка на двата пола е процес на оценка на последиците за жените и мъжете на всяко планирано действие, включително законодателство, политики или програми, във всяка една област и на всички нива. Това е стратегия, необходима за отразяване на потребностите (проблемите) и опита на жените и мъжете в планирането, изпълнението, проследяването и оценяването на политиките и програмите във всички социални, политически и икономически, така че жените и мъжете да се възползват от тях в еднаква степен, а неравенствата да бъдат премахнати. Крайната цел на тази политика е постигането на равнопоставеност между половете.”

 

Интегрираният подход за равно третиране на жените и мъжете включва дейности, специфични за двата пола, както и насърчителни мерки за случаите, когато жените и мъжете са в неравностойна позиция. Мерките, ориентирани към пола, могат да бъдат насочени само към жените, към мъжете и жените, взети заедно или само към мъжете, за да им дадат възможност да участват и да се ползват равностойно от резултатите на положените усилия. Това са необходими временни мерки, предназначени за преодоляване на преки и непреки последици от дискриминация, настъпила в миналото.

 

Трансформиране чрез интегриран подход

Интегрираният подход не е просто добавяне на “женски компонент” или на “компонент равнопоставеност на половете” в съществуващите дейности. Тя не се отнася само до участието на жените; тя означава включването на опита, знанията и интересите на жените и мъжете в непосредствените задачи на развитието.

 

Тази политика може да наложи идентифициране на нуждата от промяна по отношение на задачите. Тя може да изисква промени в целите, стратегиите и действията, така че и жените, и мъжете да могат да въздействат на и да се възползват от процеса на развитието. В този смисъл целта на интегрирания подход за равнопоставеност между половете е трансформирането на структурните неравенства в равенство и справедливост за жените и мъжете.

 

Основни принципи на интегрирания подход

Прилагането на стратегията за интегрирания подход изисква систематичност и отговорността за това пада върху най-висшите нива на управлението. Други принципи включват: 

  • Необходимост от създаване на адекватни механизми за отчитане и наблюдение на напредъка.
  • Първоначалното идентифициране на проблемите във всички области на съответната дейност трябва да посочва разликите и неравенствата, свързани с пола.
  • Никога не трябва да се приема като даденост, че проблемите са неутрални от гледна точка на равнопоставеността между половете.
  • Винаги трябва да се извършва анализ от гледна точка на равнопоставеността между половете.
  • Необходима е ясна политическа воля и разпределение на осигуряване на съответни ресурси за интегрирания подход, включително и допълнителни финансови и човешки ресурси, ако са необходими за прилагането на тази концепция в практиката.
  • Интегрираният подход изисква насочени усилия за повишаване на справедливо участие във всички нива на вземането на решения.
  • Интегрираният подход не отменя необходимостта от целенасочени политики и програми за жените или от насърчително законодателство, нито от съществуването на органи по равнопоставеността и фокусни точки в институциите. 

Международната организация на труда (МОТ)

 

Една от целите на МОТ е постигането на равнопоставеност на половете и третирането между работниците-мъже и работниците-жени като принос не само към социалната справедливост, но и към икономическата ефективност. Общата стратегия за повишаване на равнопоставеността за жените в областта на труда предвижда включването на проблемите на равнопоставеността във всички цели и дейности на програмите – процес, наречен интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете.  

 

Стратегията за интегрирания подход изисква въвеждането на анализ по пол и планиране във всички дейности на МОТ на макро-, отраслово и микро-равнище, т.е. отдава се специално внимание на начините на оказване на помощ и реалното и безпрепятствено участие на мъжете и жените на всички етапи на цикъла на програмиране. Стратегията за интегрирания подход предполага и набелязването на различните ефекти от програмите върху мъжете и жените, както и нужните действия за осигуряване на това, че дейностите на МОТ постигат положителен ефект по отношение на равнопоставеността на половете. Следователно интегрираният подход често предполага прилагането на специални дейности за жени и/или на насърчителни мерки, когато жените са в неблагоприятно положение, с цел постигане на такова ниво на развитие, на което да е осигурена равнопоставеност в тяхното участие и ползване на постиженията в резултат от усилията за развитие.

 

Програмата на ООН за развитие (ПРООН)

 

ПРООН дава следното определение за интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете: “Отчитането на проблемите на равнопоставеността на половете във всички политики, програми, административни и финансови дейности, както и в организационните процедури, като по този начин се допринася за дълбоки организационни преобразувания.

Конкретно...

Интегриране на резултатите от социално-икономическия и политическия анализ във всички процеси на вземане на решения на организацията и проследяване на резултатите. Това включва както основните решения по политиката на организацията, както и ежедневните решения за изпълнение на политиките.”

 

   Тази страница е разработена по проект “ Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Канадската агенция за международно развитие по програма за подкрепа на държавното управление.

 Изразените мнения са на Център за изследвания и политики за жените и не отразяват официалната позиция на Канадската агенция за международно развитие


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Библиотека
Българско законодателство
Стратегически и програмни документи
• Национални планове по равнопоставеността
• Стратегии и програми
• Правителствени доклади
Актове на изпълнителната власт
• Постановления и решения
Законодателство на Европейския съюз
• Първично законодателство
• Вторично законодателство
• Практика на Съда на ЕО
• Доклади и изследвания
• Законодателство и практики в страните-членки
Международни инструменти по правата на човека
• В системата на ООН
• Документи на Съвета на Европа
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Издания на ЦИПЖ
• Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
• Други издания на ЦИПЖ
• Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
• Издания, финансирани от ЦИПЖ
Статии, студии, публикации
• Автори от ЦИПЖ
• Други автори
Становища и призиви
История на женското движение
Речник
Библиотека за ученика
Информация за конкурси
Съдържание
Система на ООН
Съвет на Европа
Европейски съюз
Още по темата:
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете"
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming)
Дефиниции
Методи

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА