* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаЗаконодателство на Европейския съюзЗаконодателство и практики в страните-членки

Органи по равнопоставеност на половете и съдебна практика по казуси за дискриминация по признак пол в Естония, Швеция, Финландия и Норвегия
Естония

Комисарят по равнопоставеността на половете в Естония – понастоящем Маргит Сарв, е независим и безпристрастен експерт, назначен от министерството по социалните въпроси през 2005 г. с пет годишен мандат, за да следи за спазването на разпоредбите на Закона за равнопоставеността на половете и за действията за намаляване на дискриминацията по признак пол във всички сфери, в това число пазара на труда, образованието, социалното осигуряване, както и за прилагането на мерки за насърчаване на равнопоставеността на половете. В неговите правомощия е да изразява мнение по частни жалби за дискриминация по пол, да анализира въздействието на законодателството върху жените и мъжете и техните позиции в обществото, както и да консултира правителството и местните власти по прилагането на Закона за равнопоставеност на половете.

 

Преди назначаването на комисар по равнопоставеността на половете в Естония, прилагането на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете се е осъществявало от министерството по социалните въпроси, което е координирало, дейностите по елиминиране на неравнопоставеността на половете и разработването на проекти за законодателство по равнопоставеност на половете. През 1996 г. се създава Бюро по равнопоставеност на половете към Министерството по социалните въпроси. Бюрото провежда редица дискусии с обществеността и събира статистика, която показва, че жените печелят с 25 % по-малко от мъжете в Естония и едва 4% от мениджърските и висшите административни позиции са заети от жени. Статистиката показва още, че съществува широко разпространена практика за дискриминативно поведение на работодателите по отношение на наемането на бременни жени и жени с малки деца на работа, поради риска често да използват болнични. Още по срещана дискриминативна практика е отношението към самотните родители и възможностите им за намиране  на работа, в сравнение с кандидати, които не са поставени в тази ситуация. Освен това, данните сочат, че само 22 % от жените в Естония споделят отговорностите за дома и семейството с партньорите си.

 

Събирането на статистика и данни за равнопоставеността на половете на пазара на труда е задължение на работодателите по Закона за равнопоставеност на половете в Естония по настоящем. Ролята на Комисарят по равнопоставеност на половете е да анализира тази статистика и да открива причините за неравнопоставеността на половете на пазара на труда. В някои случаи, анализът показва, че малки групи хора, които никога не са се обръщали към органите по равнопоставеност на половете са най-силно засегнати от дискриминативни практики. Ролята на Комисаря е да работи за промяна на поведението и начинът на мислене, които са в основата на създаване на условия за дискриминативни практики на пазара на труда, да подпомага развитието на умения за прилагане на законодателството правилно. Затова комисарят по равнопоставеност на половете  работи директно с работодателите като ги консултира как да  прилагат законодателството по равнопоставеност на половете.

 

Повече информация за законодателството, политиката и органите по прилагане на политиката по равнопоставеност на половете в Естония можете да намерите тук: http://eurofound.europa.eu/eiro/2004/05/inbrief/ee0405101n.html  и на официалния уебсайт на Комисаря по равнопоставеност на половете: www.svv.ee


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Законодателство на Европейския съюз
Първично законодателство
Вторично законодателство
Практика на Съда на ЕО
Доклади и изследвания
Законодателство и практики в страните-членки
Съдържание
Органи по равнопоставеността
Естония
Швеция
Финландия
Норвегия

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА