* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаМеждународни инструменти по правата на човека

Всеобща декларация за правата на човека, 1948 г.

Всеобща декларация за правата на човека, 1948 г.

Документи на Съвета на Европа

Европейска социална харта (ревизирана)

Международна харта за правата на човека

Международен пакт за икономически, социални и културни права, 1966 г.

Документи на Съвета на Европа

Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи, 1998 г.

Международна харта за правата на човека

Международен пакт за граждански и политически права, 1960 г.

Факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, 1966

Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, 1989 г.

Предотвратяване на дискриминацията

Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието, 1960 г.

Права на жените

Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), 1979 г.

Конвенция за политическите права на жените, 1952 г.

Декларация за премахване на дискриминацията по отношение на жените, 1967 г.

Декларация за премахване на насилието срещу жените, 1993

Робство, крепостничество, принудителен труд и подобни институции и практики

Конвенция за преследване на търговията с хора и експлоатацията на чужда проституция, 1949 г.

Брак, семейство и юношество

Конвенция за съгласието за брак, минимална възраст за встъпване в брак и регистрация на браковете, 1962 г.

Конвенции на Международната организация на труда

Конвенция 100 за правото на равно заплащане, 1951 г.

Конвенция № 156 на Международната организация на труда относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения

Правителствени доклади

Доклади на Правителството на България

Доклади в изпълнение на Международния пакт за икономически, социални и културни права

Доклади в изпълнение на Международния пакт за граждански и политически права

Доклади в изпълнение на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените
      12  


Международни инструменти по правата на човека
В системата на ООН
• Всеобща декларация за правата на човека, 1948 г.
• Международна харта за правата на човека
• Предотвратяване на дискриминацията
• Права на жените
• Робство, крепостничество, принудителен труд и подобни институции и практики
• Брак, семейство и юношество
• Конвенции на Международната организация на труда
• Правителствени доклади
Документи на Съвета на Европа

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА