* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиЗастъпничество и лобиранеПризиви

Призив от участниците в Деветата национална годишна среща, 2007 г.
Текст на Призива

 

ПРИЗИВ

 

В Европейската година на равните възможности за всички и по повод 60-годишнината на конституционното гарантиране на пълни и равни избирателни права на жените в България:

       

        Като приветстваме пълноправното членство на Република България в Европейската общност;

 

Като отчитаме приоритетите на Европейската пътна карта и Европейския пакт за равнопоставеност на жените и мъжете и призива на Европейската комисия към Европейския съвет да подтикне страните членки спешно да предприемат действия по:

  • вземане на мерки за преодоляване на разликите в заплащането на жените и мъжете;
  • укрепване на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в политиките по заетостта;
  • продължаване на усилията за съвместяване на семейния и професионалния живот и подкрепа на социалните партньори в прилагането на мерки в тази област;
  • възприемане на подходи за демографска промяна, които се основават на равнопоставеността на половете;
  • използване на целия потенциал, предоставен от кохезионната политика и политиката за развитие на селските региони за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете от тези райони, чрез фондовете за финансирането им;
  • транспониране на Директива 2006/54/EО (преработена) за равното третиране на жените и мъжете и 2004/113/EО за равното третиране на жените и мъжете по отношение на достъпа до стоки и услуги;

 Като отчитаме приемането на новите регламенти за Структурните фондове на ЕС – Регламент на ЕО № 1081/2006 на Европейския парламент и Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд и Регламент на ЕО № 1083/2006 на Европейския парламент и Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и стратегическите рамки на политиката на общността на сближаване за периода 2007-2013, които предвиждат едновременното прилагане на насърчителни мерки и на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете във всички политики;

 

Като отчитаме приемането от страна на Европейската комисията през август 2006 г. на Стратегия за наблюдение на престъпността (включително трафика на хора, насилието над жени и домашното насилие) и оценка на наказателното правосъдие;

 

Като приветстваме Декларацията на Народното събрание от 8 март 2007 г. във връзка с отбелязването на Международния ден на жената като свидетелство за по-голямото внимание и ангажираност на законодателната власт към правата на жените и равнопоставеността на половете;

 

Ние, представителите на неправителствени организации, в резултат на проведените обсъждания и взетите решения на Деветата годишна национална среща на неправителствените организации, ангажирани с проблемите на жените и равнопоставеността на половете, организирана от Фондация „Център за изследвания и политики за жените” на 9 март 2006 г., призоваваме 40-то Народно събрание и правителството на Република България да предприемат следното:

 

І. По отношение на промени в законодателството:

 

1. Да бъде изготвен и приет от 40-то Народно събрание в най-скоро време като самостоятелен нормативен акт Закон за равнопоставеността на половете в Република България с предвиден отделен орган и национален институционален механизъм на ниво централна и местна изпълнителна власт за провеждане на политика в тази област. В дейността при изготвянето на законопроекта да бъдат включени представители на НПО, ангажирани с проблемите на жените и равнопоставеността на половете, и/ или да бъдат взети предвид техните становища и предложения (Приложение № 1), като при всички случаи те бъдат информирани за процеса на изготвянето на законопроекта.

 

2. Да бъдат обнародвани в най-кратък срок международните актове, към които Р България се е присъединила и които имат отношение към проблемите на правата на жените и равните възможности (Приложение № 2).

 

3. Да бъде обсъден  с представители на НПО изготвеният проект на Семеен кодекс, който да бъде приет от 40-то Народно събрание в най-скоро време; както и да се направи промяна на определени текстове от Наказателния кодекс, Закона за защита от дискриминация и Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (Приложение № 3).

 

4. Във връзка с подготовката на проект за Закон за проституцията в България:

  • да бъде проведено задълбочено предварително изследване, финансирано от бюджета, което да анализира разпространението на явлението и което да помогне за идентифицирането на броя и демографските и социални характеристики на проституиращите лица и на техните клиенти, както и връзката на явлението с домашното насилие и трафика на хора;
  • да се предприеме задълбочен преглед както на националното и международното право с отношение към темата, така и на практики и оценки за прилагането на съществуващи закони в страни членки на ЕС и трети страни;
  • да се предприеме анализ и оценка на прилагането на сега съществуващото законодателство, като се прецени доколко промяната му би могла да допринесе за превенцията, ограничаването на явлението и негативните обществени последици от него и дали тя не би довела до нарушаване на основните права на човека;
  • в работната група да бъдат включени експерти от НПО и академичните среди с експертиза по темата.

ІІ. По отношение на изработване на държавна политика по равнопоставеността на половете:

 

1. Да се разработи Национална стратегия по равнопоставеност на половете, която да се приеме от Министерския съвет до края на 2007 г. Разработеният стратегически документ да бъде политическата рамка за изпълнение на конкретни национални цели, мерки и показатели за постигането им с оглед изпълнението на целите на Лисабонската стратегия, Европейската пътна карта и Европейския пакт за равнопоставеност на жените и мъжете;

 

2. Изготвянето на Национална стратегия по равнопоставеността на половете да бъде съпроводено от изготвянето и на съответна бюджетна прогноза (предварителна оценка на предвижданите параметри за следващите три години), която да залегне в Закона за държавния бюджет за 2009 г.

 

 

 

ІІІ. По отношение на държавния бюджет:

 

1. Да бъдат разработени механизми за ефективно прилагане и контрол на изпълнението на годишните Национални програми за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите и на Програмите за превенция и защита от домашно насилие и тяхното ежегодно целево бюджетно осигуряване, както и изграждане и бюджетно осигуряване на предвидените от законите срещу насилието регионални и местни структури.

 

2. Да се осигури целево финансиране от държавния бюджет за 2007 г. за разработването на Национална стратегия по равнопоставеността на половете.

 

3. В бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2008 г. (до приемането на Закон за равнопоставеността на половете) да залегнат специални целеви средства за изпълнение на Националния план по равнопоставеността на половете за 2008 г., който да включва и държавни финансови средства за дейности на НПО, работещи за равнопоставеност на половете, и особено за тези, работещи с уязвими социални групи, в областта на домашното насилие и трафика на жени, на защитата на жени от множествена дискриминация и др.

 

4. Да бъде създаден (в рамките на бюджетните средства на Министерството на труда и социалната политика, съответно на органа, отговорен за провеждане на държавната политика за равнопоставеност на половете след приемането на Закон за равнопоставеността на половете) Гаранционен фонд за съфинансиране на НПО. Фондът да предоставя държавно съфинансиране на онези организации, които са получили средства по програми (Програма Прогрес и др.) директно от ЕК за дейности, осъществявани на територията на страната.

 

По решение на участниците в ІХ Национална годишна среща на НПО, ангажирани с проблемите на жените и равнопоставеността на половете, настоящият призив да бъде връчен на председателя на 40-то Народно събрание; председателя на постоянната Комисия по правата на човека и вероизповеданията на НС; председателя на Министерския съвет; министъра на труда и социалната политика; министъра на правосъдието; министъра на външните работи; министъра на вътрешните работи; министъра на финансите; министъра на здравеопазването; председателя на Икономическия и социален съвет; председателя на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет; председателя на Националния осигурителен институт.

 

Участници в Деветата годишна национална среща на неправителствените организации, ангажирани с проблемите на жените и равнопоставеността на половете.

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Застъпничество и лобиране
Становища
Призиви
Срещи
Съдържание
Текст на Призива
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Списък на присъединилите се организации и лица
Получени отговори

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА