* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаИздания на ЦИПЖИзследвания и проучвания на ЦИПЖ

Рак на млечната жлеза – ранно откриване и съвременно лечение
Съдържание

1. Епидемиология, рискови фактори при рак на млечната жлеза

1.1. Заболяемост и смъртност

1.2. Етиология и патогенеза на рака на млечната жлеза

1.3. Фактори, свързани с повишен риск за рак на млечната жлеза

 

2. Нормална анатомия и развитие на млечната жлеза, бенигнени заболявания

2.1. Стероидни и растежни фактори на клетъчната регулация

 

3. Предпазване от рак на млечната жлеза

 

4. Диагностика на рака на млечната жлеза

4.1.Скрининг

4.1.1. Клинични методи на изследване

4.1.2. Образни методи на изследване

4.2. Диагностичен алгоритъм

 

5. Биологични особености в развитето на рака на млечната жлеза

5.1. Локално развитие на рака на млечната жлеза

5.2. Метастатичен процес

5.3. Хистологични видове

5.4. Стадии при рак на млечната жлеза

 

6. Лечение на рака на млечната жлеза

6.1. Прогностични и предиктивни фактори при рака на млечната жлеза

6.2. Генетична формула за определяне степента на риска при n (-) болни

6.3. Лечение на неинвазивен рак на млечната жлеза(стадий о)

6.3.1. Дуктален карцином in situ

6.3.2. Лобуларен карцином in situ

 

7. Локално лечение на рака на млечната жлеза в І, ІІ, ІІІА И ІІІС операбилен стадий

7.1. Хирургично лечение

7.1.1. Видове операции

7.1.2. Аксиларна дисекция

7.1.3. Сентинелна биопсия

7.2. Лъчелечение

7.2.1. Консервативно лечение на ранния рак на млечната жлеза

7.2.2. Селекция на пациентите

7.2.3. Съвременни радиобиолигични принципи  

7.2.4. Обеми, дози, критични органи, техники

7.2.5. Съвременно планиране на лъчелечението          

7.2.6. Ускорено частично облъчване на млечната жлеза

7.2.7. Лъчелечние след радикална мастектомия         

7.2.8. Лъчелечние след сентинелна биопсия

7.2.9. Козметични резултати и усложнения

7.2.10. Последователност на лъчелечебния метод и системното лечение

 

8. Системно лечение на карцинома на млечната жлеза

8.1. Адювантно лечение

8.1.1. Предиктивни и прогностични фактори при избор на системно лечение

8.1.2. Адювантна хормонотерапия

8.1.3. Адювантна химиотерапия

8.1.4 лечебен алгоритъм при ранния рак на млечната жлеза (І и ІІ стадий)

8.2. Системно лечение на локално авансирал карцином на млечната жлеза и карциноматозен мастит. Първична (неоадювантна) химиотерапия

8.2.1. Лечебен алгоритъм при локално авансирал рак на млечната жлеза (ІІІ стадий)

 

9. Лечение на ІV стадий карцином на млечната жлеза, рецидиви и метастази

9.1. Системно лечение на метастазиралия карцином на млечната жлеза

9.2. Проследяване на болни с рак на млечната жлеза

9.3. Хирургично и лъчетерапевтично поведение

9.4. Лечебен алгоритъм при ІV стадий рак на млечната жлеза

 

10. Организиране на онкологичен скрининг в Република България

10.1. Изисквания на Европейската комисия за провеждане на онкологичен скрининг

10.2. Извлечение от Националната стратегия и Работната програма за профилактичен онкологичен скрининг в Република България, 2001-2006

 

Списък на съкращенията


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Издания на ЦИПЖ
Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
Други издания на ЦИПЖ
Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
Издания, финансирани от ЦИПЖ
Съдържание
За книгата
Съдържание
Въведение

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА