* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаЗаконодателство на Европейския съюзВторично законодателство

Директиви на ЕС за равно третиране на жените и мъжете

Директива на Съвета 79/7/ЕИО от 19 декември 1978 г. относно постепенното прилагане на принципа за равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване;

 

Директива на Съвета 86/613/ЕИО от 11 декември 1986 г. относно прилагането на принципа за равното третиране на мъжете и жените, работещи на свободна практика, вкл. в земеделието, както и за закрила на жените, работещи на свободна практика, по време на бременност и майчинство;

 

Директива на Съвета 92/85/ЕИО  от 19 октомври 1992 г. относно въвеждането на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на бременни работнички, на работнички-родилки или кърмачки;  

 

Директива на Съвета 96/34/ЕО от 3 юни 1996 г. относно рамковото споразумение за родителски отпуск, сключено между Съюза на европейските конфедерации на индустриалците и на работодателите, Европейския център на предприятията с държавно участие и Европейската конфедерация на профсъюзите;

 

Директива на Съвета 96/97/ЕО от 20 декември 1996 г. за изменение и допълнение на Директива 86/378/ЕИО относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените в професионалните социално-осигурителни схеми; 

 

Директива на Съвета 97/81/EО от 15 декември 1997 г. относно Рамково споразумение за работа при непълно работно време,сключено между Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (CES);

 

Директива на Съвета 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. относно прилагането на принципа за равно третиране на лица, независимо от расовия или етнически произход;  

 

Директива на Съвета 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. относно създаването на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията;  

 

Директива на Европейския парламент и на Съвета 2002/73/ЕО  от 23 септември 2002 г. за изменение и допълнение на Директива 76/207/ЕИО относно прилагането на принципа за равно третиране на мъжете и жените при достъпа до трудова заетост, професионална квалификация и израстване, и трудови условия;

 

Директива на Европейския парламент и на Съвета 2003/88 от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организиране на работното време;

 

Директива на Съвета 2004/113/ЕО от 13 декември 2004 г. за прилагане на принципа за равно третиране на жените и мъжете при достъпа до и при предоставяне на стоки и услуги.

 

Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (Преработена)

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Законодателство на Европейския съюз
Първично законодателство
Вторично законодателство
Практика на Съда на ЕО
Доклади и изследвания
Законодателство и практики в страните-членки

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА