* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаЗаконодателство на Европейския съюзВторично законодателство

Други актове на Общността

 

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2007 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2007 г. (2007/2065(INI) )

Регламент на ЕО № 1922/2006 на Европейския парламент и Съвета от 20 декември 2006 г. относно създаване на Европейския институт по равнопоставеност на половете (на английски език): GenderInstituteRegulationOJen.pdf (90.48 Kb)

Регламент на ЕО № 1083/2006 на Европейския парламент и Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999: 32006R1083_BG.pdf (827.08 Kb)

Регламент на ЕО № 1081/2006 на Европейския парламент и Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1784/1999: 32006R1081_BG.pdf (247.86 Kb)

Решение на Комисията от 19 юни 2000 г. година за балансирано представителство на мъжете и жените в комитетите и експертните групи, които тя създава (2000/407/ЕО);

Резолюция на Съвета  oт 29 юни 2000 г. за балансирането представителство на жените и мъжете в семейния и трудовия живот (на английски език);

Резолюция на Съвета  oт 20 май 1999 г. относно жените и науката (на английски език);

Резолюция на Съвета oт 2 декември  1996 г. относно политиката за равните възможности за жените и мъжете в контекста на Европейските Структурни Фондове (на английски език);

Резолюция на Съвета  oт 5 октомври 1995 г. за образа на мъжете и жените, възпроизвеждан чрез рекламата и медиите (на английски език); 

Препоръка на Съвета 96/694 от 2 декември 1996 г. за балансираното представителство на мъжете и жените в процеса на вземане на решения (на английски език);

Резолюция на Съвета  oт 27 март 1995 г. за балансираното представителство на мъжете и жените в процеса на вземане на решения (на английски език);

Препоръка на Съвета от 13 декември 1984 г. за мерките за насърчаване на жените (на английски език);

Резолюция на Съвета от 12 юли 1982 г. за насърчаване на равните възможности за жените и мъжете (на английски език)

Решение на Комисията 82/43/ЕИО от 9 декември 1982 г. относно създаването на Консултативен комитет за равните възможности на жените и мъжете.

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Законодателство на Европейския съюз
Първично законодателство
Вторично законодателство
Практика на Съда на ЕО
Доклади и изследвания
Законодателство и практики в страните-членки

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА