* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
Начало В БългарияАнгажименти на България към ЕС

Ангажименти на България към ЕС

Равнопоставеността на половете е регламентирана както в първично законодателство на Европейския съюз: Договорите за създаване на ЕО и ЕС, така и във вторичното законодателство: директиви, решения, резолюции и стратегии. Съдебната практика на Съда на ЕО, която осигурява ефективно и единно прилагане на законодателството на Общността  има за цел да предотврати различни интерпретации на общностното право от националните съдилища.

 

  Първично законодателство

 

 

Договори

Равнопоставеността на половете и равните възможности за жените и мъжете са провъзгласени в разпоредбите на Договора от Амстердам , подписан на 2 октомври 1997 г., в сила от 1 май 1999 г. като продължение на разпоредбите на Договора от Маастрихт (1992). Договорът от Амстердам се съсредоточава върху борбата с всички форми на дискриминация и гарантиране на равни възможности за мъжете и жените. По-нататъшното развитие на тези постановки са решенията на Договора от Ница (2001) и на Договора за Европейската Конституция(2004), които акцентират върху необходимостта от национални планове за действие за насърчаване на равнопоставеността между половете.

 

Договорът от Амстердам изменя и преномерира Договора от Маастрихт. Договорът от Ница, Договорът от Амстердам и Договорът от Маастрихт се сливат в една консолидирана версия на Договора  за Европейската Общност. Текстът на консолидираната версия на Договора можете да видите тук.

 

От влизане в сила на Договора от Амстердам насърчаването на равнопоставеността на половете се превръща в една от  задачите на Общността: (Член 2) и (Член 3) от консолидираната версия на Договора.

Член 13 от консолидираната версия оправомощава Комисията да предприема инициатива за предотвратяване на дискриминацията  по полов признак.

Член 141 от консолидираната версия е правното основание за възможността да се предприемат насърчителни мерки за постигане на равни възможности и равно третиране на мъжете и жените по отношение на заетостта.

 

 

 

  Вторично законодателство

 

 

 Директиви на ЕС в областта на равнопоставеността и равноправието между половете

 

 Други актове на Общността

 

 Обща рамкова стратегия по равнопоставеност на половете (2001-2005)

 

 Пътна карта за равенство на жените и мъжете (2006 – 2010)

 

 

  Практика на Съда на ЕО

 

 

Информация за практиката на Съда на Европейската общност можете да намерите на интернет страницата на Генералната дирекция „Заетост, социална политика и равни възможности” на Европейската комисия през връзката тук, или на адрес:

http://curia.europa.eu/en/transitpage.htm

 

Актуална информация за прилагането на приетото законодателство, както и за приемане на ново европейско законодателство по равнопоставеност на половете можете да намерите на официалния интернет портал на Европейския съюз на адрес: 

http://ec.europa.eu/employment_social/equ_opp/rights_en.html#mat

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА