* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоУслугиКонсултантска дейност

Техническа помощ за повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт, местното самоуправление и съда за гарантиране равнопоставеността на половете
(ЦИПЖ)

ЦИПЖ изпълни дву годишен проект (който започна през януари 2006 г.и завърши през март 2008 г.) и бе финансиран от Холандското правителство по програма МАТРА (MAT05/BG/9/3) и изпълняван от Femconsult, SPAN and E-Quality от страна на Холандия и ЦИПЖ от страна на България.

Целта на проекта бе да подпомогне укрепването на институционалната инфраструктура по равни възможности за жените и мъжете в съответствие с acquis communautaire.

Дейностите, изпълнявани от ЦИПЖ като консултант през 2007 година бяха:

1) Координация на българските експерти, привлечени в изпълнението на проекта; организация и подготовка на събитията по проекта (срещи, обучения и др.) координация на дейностите с министерство на труда и социалната политика - бенефициент на проекта;

2) Участие в срещите на Съвещателния комитет на проекта в София, който е отговорен за напредъка на изпълнението (април и октомври 2007 г.);

3) Изготвяне на препоръки за функциите на координаторите по равнопоставеност на половете в националния институционален механизъм за управление на политиката по равнопоставеност на половете, включително описание на административните процедури и законодателство, което се отнася до определянето и назначаването на координаторите на различни нива в органите на изпълнителната власт (на български език). Препоръките вземат предвид практиките и законодателството за управление на политики от изпълнителната власт, които съществуват към момента в България и представляват основа за създаването им. Препоръките са изготвени след провеждане на консултации с министерствата на труда и социалната политика, правосъдието, образованието, финансите, регионалното развитие и благоустройството, вътрешните работи, външните работи и Националния осигурителен институт.

4) Провеждане на семинар за повишаване на знанията по равнопоставеност на половете за експерти - връзки с обществеността в администрацията на изпълнителната власт - юни 2007 година. Целите на семинара бяха да се повиши информираността на експертите за основни понятия - социален пол, равнопоставеност на половете, социални роли на половете, стереотипи по пол и интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете, както и за националната правна рамка, политика и институционален механизъм по равнопоставеност на половете; ангажиментите на България към ООН и ЕС в тази област и законодателството в областта на равното третиране и равните възможности за жените и мъжете. Участниците бяха запознати с примери за комуникация, вземаща предвид пола, и такава, която е полово неутрална, за да бъдат илюстрирани стереотипите по пол в медиите.

5) Общо 48 експерти от администрацията на централна изпълнителна власт (МТСП, министерства и агенции) бяха обучени в две 3 - дневни обучения, с откъсване от работното място, които се проведоха на 13 - 15 август и 8 - 10 октомври 2007 г.. Обученията бяха разработени, така че да надградят знанията на участниците. Фокусът на обучителните модули бе върху укрепване и развитие на умения за прилагането на методите и инструментите на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете (анализ по пол, оценка на въздействието по пол на политики и законодателство, бюджетиране по пол, мониторинг и оценка на политики и законодателство през призмата на пола). Друга цел на обученията бе да се увеличи приносът на министерствата при изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете и да се подобри координацията, мониторинга и оценката на работата на междуведомствения институционален механизъм, свързана с изпълнението на националния план.

6) Общо 58 експерти от областна и общинска администрация на изпълнителната власт и местното самоуправление бяха обучени в две двудневни обучения с откъсване от работното място, които се проведоха на 19 - 20 юли и 13 - 15 август 2007година. Обученията бяха разработени, също така че да надградят знанията на участниците. Фокусът на обучителните модули бе върху укрепване и развитие на умения за прилагането на методите и инструментите на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете (анализ по пол, оценка на въздействието по пол на политики и законодателство, бюджетиране по пол.) Обучението бе насочено към подобряване на разбирането на експертите за важността на перспективата пол в ежедневната им работа както и по-доброто идентифициране на неравенствата по пол. Участниците бяха запознати с добри практики в прилагането на интегрирания подход в ЕС/Холандия и политиката и законодателството на национално ниво и в Европейската общност.

7) Общо 10 съдии участваха в два семинара по половин ден, които се проведоха на 13 ноември 2007 година. Семинарите бяха насочени към запознаване на съдиите с концепцията за равнопоставеност на половете в правораздаването, да ги мотивира да вземат предвид перспективата пол в своята работа и да ги улесни при идентифицирането на дискриминация по признак пол в ежедневната им работа. Участниците бяха запознати със законодателството по равнопоставеност на половете на Европейската общност, директния му ефект и ролята на преюдициалните заключения във връзка с прилагането на законодателството, така че да не бъде нарушаван принципът на равнопоставеност на половете.

8) Два семинара по един ден, бяха проведени на 22 и 23 ноември 2007 г. за общо 10 представители на социалните партньори, и организации на гражданското общество (НПО, профсъюзи, работодателски организации, Икономическия и социален съвет). Семинарите имаха за цел да повишат чувствителността по отношение на равнопостаевността на половете на участниците и да ги мотивира да вземат предвид перспективата пол в своята работа и при мониторинга на националните мерки за насърчаване на равнопоставеността на половете.

9) Редакция на български език, публикуване и разпространение на 350 копия на Насоки за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете (юли 2007 г.). Публикацията се състои от три части: a) Въведение: какво означава социален пол и защо е важен. b) Профил на България по пол в специфични сфери като пазар на труда, здравеопазване, социално осигуряване, бедност и c) Правна рамка за прилагане на препоръките и 2 анекса  Анекс  1:Поети ангажименти от страна на България като нова страна-членка на ЕС за прилагане на политиката по равнопосатевност на половете и Анекс 2: Примери за потенциални съображения за постигане на равнопоставеност между жените и мъжете от националните документи.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА