* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаАктове на изпълнителната властПостановления и решения

Постановление за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет и Правилник
(Източник: Министерство на труда и социалната политика)
Постановление 313 на МС от 17.11.2004 г.

Обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г., в сила от 26.11.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., бр. 89 от 8.11.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. и доп., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г.

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

 

            Чл. 1.  Създава Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет в състав съгласно чл. 3 от приложението.

            Чл. 2. Приема Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете съгласно приложението.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            § 1.  Постановлението се издава на основание чл. 114 във връзка с чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21 от Закона за администрацията.

            § 2.  Поименният състав на постоянните членове на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете се определя от ръководителите на институциите и организациите в срок един месец от влизането в сила на постановлението.

            § 3.  В чл. 29 от Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика, приет с Постановление № 260 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 108 от 2002 г.), се създава т. 11:

            "11. осигурява административното и техническото обслужване на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет."

            § 4.  Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

           

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 215 на Министерския съвет от 12 октомври 2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на държавната администрация и административната реформа

(ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            § 10.  Навсякъде думите "министърът на държавната администрация" и "министъра на държавната администрация" се заменят съответно с "министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министъра на държавната администрация и административната реформа" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            4.  Постановление № 313 от 2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет (ДВ, бр. 104 от 2004 г.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            § 12.  Министърът на държавната администрация и административната реформа да внесе в Министерския съвет предложение за изменения в нормативната уредба, регламентираща специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с държавната служба.

            § 13.  Постановлението се приема на основание на Решение на Народното събрание от 16 август 2005 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 68 от 2005 г.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Актове на изпълнителната власт
Постановления и решения
Съдържание
Постановление 313 на МС от 17.11.2004 г.
Правилник

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА