* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаСтратегически и програмни документиНационални планове по равнопоставеността

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2006 г.
(Източник: МТСП, Политика по равнопоставеност на мъжете и жените)

1. Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете

 

1.1. Актуализиране на приоритетите на министерствата, съобразно основните приоритети на правителството, като се набележат мерки за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. За осъществяване на координацията и контрола по изпълнението им министерствата представят  на МТСП информация за мерките, съгласно срока.                                  

Отг.: органите на изпълнителната власт

Срок: 30 юли 2006 г. за актуализиране на приоритетите;

30 юли 2006 г. и 31 януари 2007 г. за изпълнение на мерките    

 

1.2. Подготовка за разработване на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените  и мъжете за 2007 - 2010 г.

Отг.: министърът на труда и социалната политика

Срок: 31 декември 2006 г.

 

1.3. Провеждане от институциите на медийна политика за повишаване на чувствителността на обществото относно принципа за равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на информация относно приложените мерки в сферата на компетенции на всяко министерство.

Отг.: органите на изпълнителната власт

Срок: 31 декември 2006 г.

 

1.4. Участие в дейности и програми на международни организации, които са насочени към утвърждаване на принципа за равнопоставеност на жените и мъжете.

Отг.: органите на изпълнителната власт

Срок: 31 декември 2006 г.

 

1.5. Укрепване на националния механизъм за равни възможности на жените и мъжете и повишаване на капацитета на централната и местна администрация по отношение защита на човешките права и на равните възможности за жените и мъжете и постигане на равнопоставеност на половете чрез обучение на:

 • ръководители, експерти, служители от звената за развитие на човешките ресурси на министерствата и организациите;
 • служителите в централната и местна администрация, отговорни за провеждане на политиката за равнопоставеност на жените и мъжете.

Отг.: органите на изпълнителната власт

Срок: 31 декември 2006 г.

 

1.6. Обвързване на планирането, вземането на решения и процесите на оценка на всеки етап от тяхното прилагане с принципа за равнопоставеност на жените и мъжете. Анализиране на постигнатите резултати.

Отг.: органите на изпълнителната власт

Срок: 31 декември 2006 г.

 

1.7. Предприемане на законодателни инициативи за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в изпълнение на поети международни ангажименти.

Отг.: органите на изпълнителната власт

Срок: 31 декември 2006 г.

2. Гарантиране на равни възможности за жените и мъжете и предотвратяване и премахване на дискриминацията, основана на признак пол

 

2.1. Осигуряване на съответствие с принципите за равно третиране на жените и мъжете при разработване на нови законови и подзаконови актове.

Отг.: органите на изпълнителната власт

Срок: 31 декември 2006 г.

 

2.2. Провеждане на разяснителна кампания за насърчаване включването на жени и мъже от селските райони, заети в земеделието, в продължаващо професионално обучение в областта на селското и горското стопанство.

Отг.: министърът на земеделието и горите

Срок : 31 декември 2006 г.

 

2.3. Провеждане на обучение за служители от областните и общинските администрации за повишаване на капацитета за борба със социалната изолация и интегриране на групи в риск от изпадане в бедност.

Отг.: министърът на труда и социалната политика, областна и общинска администрация

Срок: 31 декември 2006 г.

 

2.4. Осигуряване на подкрепа за областните и общинските администрации при разработване на регионални проекти за заетост с цел насърчаване на трудовата заетост на жени и мъже в неравностойно положение на пазара на труда.

Отг.: министърът на труда и социалната политика, областна и общинска администрация

Срок: 31 декември 2006 г.

 

2.5.   Гарантиране на равнопоставеност на жените и мъжете при изпълнение на Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (2005-2007), приета с Протоколно решение № 21 на Министерския съвет от 26 май 2005 г., т. 24.

Отг: председателят на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет

Срок: 31 декември 2006 г.

 

3. Гарантиране на равни възможности за жените и мъжете при достъпа до икономически дейности

 

3.1. За постигане на равнопоставеност на жените и мъжете и повишаване на конкурентноспособността им на пазара на труда да се осигури възможност за равнопоставено участие в курсове за професионална квалификация и преквалификация, които да повишават пригодността им за заетост, включително и за самонаемане.

Отг.: министърът на труда и социалната политика, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта

Срок: 31 декември 2006 г.

 

3.2. В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средни предприятия (2002-2006), приета с Решение № 182 на Министерския съвет от 2002 г., да се стимулира овладяването на умения за започване на собствен бизнес от социално слаби лица, хора в неравностойно положение, представители на малцинствата, млади хора и жени-предприемачи.

Отг.: министърът на икономиката и енергетиката

Срок: 31 декември 2006 г.

 

3.3. Насърчаване на участието на жени в програми за подходяща квалификация и преквалификация, даващи им достъп до заетост в професии в сферата на информационните и комуникационни технологии.

Отг.: министърът на труда и социалната политика, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта

Срок: 31 декември 2006 г.

 

3.4. Реализиране на програми  и проекти за премахване на хоризонталната и вертикална сегрегация на пазара на труда и премахване на предпоставките за наличие на разлики в заплащането на жените  и мъжете.

Отг.: министърът на труда и социалната политика

Срок: 31 декември 2006 г.

 

4. Насърчаване на съчетаването на семейните с професионалните задължения от родители, отглеждащи малки деца или полагащи грижи за зависим член в семейството

 

4.1. Насърчаване прилагането на гъвкави форми за заетост на родители, отглеждащи малки деца или полагащи грижи за зависим член в семейството.

Отг.: министърът на труда и социалната политика, председателят на Държавната агенция за закрила на детето, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта

Срок: 31 декември 2006 г.

 

4.2. Разработване на насърчителни мерки за работодатели, осигуряващи условия за запазване и развитие на професионалната кариера на родители, отглеждащи малки деца или полагащи грижи за зависим член в семейството.

Отг.: министърът на труда и социалната политика

Срок: 31 декември 2006 г.

 

4.3.  Провеждане на информационна кампания за насърчаване ползването на родителския отпуск по чл. 167а от Кодекса на труда.

Отг.: министърът на труда и социалната политика

Срок: 31 декември 2006 г.

 

5. Равнопоставеност на жените и мъжете при достъпа до образование и здравеопазване

 

5.1. Оценяване на съществуващите практики в системата на образованието, свързани с прием на ученици и студенти от гледна точка на насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете и европейската практика.

Отг.: заместник-министър председател и министър на образованието и науката

Срок: 30 юни 2006 г.

 

5.2. Популяризиране чрез възможностите и отговорностите на МОН на програми за равнопоставеност на половете (т.н. “джендър” обучение, даващо познание за социалните измерения на пола).

Отг.: заместник-министър председател и министър на образованието и науката

Срок: 31 декември 2006 г.

 

5.3. Текущо допълване на държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебниците и учебните помагала с оглед изключване от тях на текстове и илюстрации, с които се  отправят послания, утвърждаващи неравнопоставеността и дискриминацията спрямо половете и етническите малцинства.

Отг.: заместник-министър председател и министър на образованието и науката

Срок: 31 декември 2006 г.

 

5.4. Извършване на анализ на статуса на здравето на жените и мъжете в сравнителен план, базиран на демографски и здравни статистически данни – Годишен доклад за здравето на нацията;

 • информационни кампании за необходимостта от периодични медицински онкологични изследвания - Национална стратегия и работна програма за профилактичен онкологичен скрининг в Република България, 2001 – 2006 г., приети с Решение № 880 на Министерския съвет от 2000 г.;
 • повишаване информираността на жените за грижите, които трябва да се полагат за запазване на здравния им статус по време на бременност, раждане и след-родилен период.

Отг.: министърът на здравеопазването

Срок: 31 декември 2006 г.

 

5.5. Съблюдаване на принципите за равнопоставеност на жените и мъжете при провеждане на:

 • Политиката за психично здраве и Национален план за действие към нея за периода 2004-2012 г., приети с Протоколно решение № 28 на Министерския съвет от 22 юли 2004 г., точка 24;
 • многосекторно сътрудничество по отношение на детерминантите на здравето, с оглед на физическите, икономическите, социалните и обусловени от половата принадлежност перспективи – Националната здравна стратегия “По-добро здраве за по-добро бъдеще за България (2001-2010 г.)”, приета с Решение № 267 на Министерския съвет от 2001 г.;
 • Националната програма за диагностика и профилактика на наследствените болести, предразположения и вродени аномалии за периода 2006 – 2010 г. (след нейното приемане);
 • Националната програма за репродуктивно здраве (след нейното приемане);
 • съвместна здравеопазна дейност, включваща съответни партньори на всички равнища – в дома и семейството, в училището, по месторабота, в населеното място и общината и в страната, които да съдействат за съвместно вземане на решения и  отговорностите по прилагането им.

                     Отг.: министърът на здравеопазването

Срок: 31 декември 2006 г.

 

5.6. Съблюдаване на принципите за равнопоставеност на жените и мъжете при разработването и провеждане на национални програми за диагностика и профилактика на наследствените болести и за репродуктивното здраве.

Отг.: министърът на здравеопазването

Срок: 31 декември 2006 г.

 

6. Борба с домашното насилие. Борба срещу трафика на хора

 

6.1. Провеждане на информационни кампании срещу:

 • трафика на хора;
 • насилието в семейството.

Отг.: министърът на вътрешните работи,министърът на правосъдието

Срок: 31 декември 2006 г.

 

6.2. Провеждане на текущо обучение на магистрати (съдии, прокурори  и следователи) с цел повишаване на тяхната осведоменост и подобряване на подготовката им с оглед правилното прилагане на законодателството в областта на трафика на хора и домашното насилие.

Отг.: министърът на правосъдието

Срок: 31 декември 2006 г.

 

6.3. Прилагане  и отчитане на мерките за борба с домашното насилие и осигуряване на защита на жертвите.

Отг.: министърът на вътрешните работи, министърът на труда и социалната политика

Срок: 31 декември 2006 г.

 

6.4.  Провеждане на обучение на служители от Агенцията по заетостта, Дирекции „Бюро по труда”, Агенцията за социално подпомагане и Дирекции „Социално подпомагане” за работа с жертви на трафик на хора и домашно насилие.

Отг.: министърът на труда и социалната политика

Срок: 31 декември 2006 г.

 

7. Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в областта на държавното управление

 

7.1.  Провеждане на проучване за участието на жените и мъжете в процесите на вземане на решения с цел изготвяне на препоръки за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете.

Отг.: министърът на труда и социалната политика (председателят на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете)

Срок: 30 септември 2006 г.

 

7.2. Насърчаване на избора при назначаване на длъжност в администрацията в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за защита срещу дискриминацията.

Отг.: органите на изпълнителната власт

Срок: 31 декември 2006 г.

 

7.3.  Провеждане на изследване за икономическата, социалната и човешката цена на фактическата неравнопоставеност на жените и мъжете.

Отг.: министърът на труда и социалната политика

Срок: 30 септември 2006 г.

 

7.4. Разработване и изпълнение на пилотен проект за създаване на младежки парламенти за насърчаване на равното участие на младежта при вземането на решения.

Отг.: министърът на труда и социалната политика

Срок: 30 септември 2006 г.

           

8. Укрепване на Националния механизъм за равнопоставеност на жените и мъжете (по смисъла на Пекинската платформа за действие) чрез участие в международни програми и проекти

 

8.1. Участие в Рамката за подкрепа от Европейската общност и Оперативните програми за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете.

Отг.: министърът на труда и социалната политика

Срок: 31 декември 2006 г.

 

8.2. Изпълнение на проекти по Рамковата стратегия на Европейската общност за изпълнение на Стратегията за равенство на половете (2001-2005), съфинансирани от Европейската комисия.

Отг.: министърът на труда и социалната политика

Срок: 31 декември 2006 г.

 

8.3.  Спазване на принципа за равенство на половете в процеса на програмиране и подбор на проектни предложения, подадени от кандидатите по дадена схема за безвъзмездна помощ. Изискване на месечни отчети от изпълнителите, които включват и информация за включените лица мъже/жени и равното им участие.

Отг.: министърът на труда и социалната политика

Срок: 31 декември 2006 г.

 

8.4. Изпълнение на проекти по Програма МАТРА на Холандското правителство за повишаване на ефективността на работа на Националния механизъм за равнопоставеност на жените и мъжете (по смисъла на Пекинската платформа за действие).

Отг.: министърът на труда и социалната политика

Срок: 31 декември 2006 г.

9. Наблюдение и оценка на ефективността при прилагане на принципа за равнопоставеност на жените и мъжете

 

9.1. Въвеждане на подход за оценка на въздействието на политики и мерки върху равнопоставеността на жените и мъжете.

Отг.: координатор – министърът на труда и социалната политика, органите на изпълнителната власт

Срок: 31 декември 2006 г.

 

9.2. Изпълняване и оценяване на мерките по прилагане на принципа за равнопоставеност на жените и мъжете и представяне на Министерство на труда и социалната политика информация за постигнатите резултати.

Отг.: органите на изпълнителната власт

Срок: 31 декември 2006 г. – за всяко тримесечие

 

9.3. Оценяване на ефективността на предприетите мерки по т. 9.2. и подготовка на предложение до правителството за приемане или промяна на мерките с цел подобряване на тяхната ефективност. Предоставяне на неправителствените организации, работещи по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете, информация за новите или подобрени мерки.

Отг.: министърът на труда и социалната политика

Срок: 31 юли 2006 г.      

 

9.4. Изготвяне на годишен доклад за състоянието на равнопоставеността на половете в България въз основа на налични статистически данни и аналитични документи, съдържащи данни за участието на жените и мъжете в социалния, политическия и обществения живот.

Отг.: министърът на труда и социалната политика, председателят на НСИ

Срок: 31 декември 2006 г.

 

9.5. Въвеждане индикатори за оценка на равнопоставеността на жените и мъжете, съизмерими с индикаторите на ЕВРОСТАТ и поддържане на база данни, дезагрегирана по признак пол.

Отг.: министърът на труда и социалната политика, председателят на НСИ

Срок: 31 октомври 2006 г.

 

9.6. Провеждането на изследвания на социалните предпоставки, водещи до дискриминация срещу жените и феминизиране на бедността и разработване на съответни мерки за премахване на дискриминацията.

Отг.: органите на изпълнителната власт

Срок: 31 септември 2006 г.

 

9.7. Провеждане на социално-психологическо изследване на тема „Равнопоставеност на кариерното развитие на жените и мъжете в Българската армия”.

Отг.: министърът на отбраната

Срок: 31 декември 2006 г.

 

10. Гражданско общество и влияние върху обществените нагласи

 

10.1. Поддържане на рубрика в електронните страници на министерствата за информиране за политиката и действията за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете.

Отг.: съответните министри 

Срок: 31 декември 2006 г.

 

10.2. Създаване на консултативни и експертни групи с активното участие на социалните партньори и неправителствените организации, работещи по въпросите на равнопоставеносттта на жените и мъжете, при изготвяне на законови и подзаконови нормативни актове, с цел активизиране на социалния и гражданския диалог.

Отг.: органите на изпълнителната власт, Националният съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

Срок: 31 декември 2006 г.

 

10.3.   Провеждане на обучение за ромски неправителствени организации, работещи по проблемите на ромската жена, за насърчаване кандидатстването към фондове на Европейската комисия за равенство на половете в изпълнение на целите на Рамковата програма за равноправното интегриране на ромите в българското общество.

Отг.: заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии (Дирекция „Етнически и демографски въпроси”)

Срок: 31 декември 2006 г.

 

10.4. Насърчаване на  обществен дебат по отношение на равнопоставеността на жените и мъжете с цел да се информира обществеността за държавната политика в тази насока и нейните цели.         

Отг.: министърът на труда и социалната политика, Националният съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

Срок: 31 декември 2006 г.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Стратегически и програмни документи
Национални планове по равнопоставеността
Стратегии и програми
Правителствени доклади
Още по темата:
Национални планове по равнопоставеността
Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2005 г.
Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2006 г.

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА