* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаСтратегически и програмни документиНационални планове по равнопоставеността

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2005 г.
(Източник: МТСП, Политика по равнопоставеност на мъжете и жените)

1. Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете като част от държавната политика

 

1.1. Определяне на служители в министерствата, отговорни за провеждане на политиката за равнопоставеност на жените и мъжете.

                                                           Отг.: органите на изпълнителната власт

                                                           Срок: 31 януари 2005 г.

1.2. Актуализиране на приоритетите на министерствата, съобразно основните приоритети на правителството, като се набележат мерки за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. За осъществяване на координацията и контрола по изпълнението им министерствата да представят  на МТСП информация за мерките, съгласно срока.                              

                                                           Отг.: органите на изпълнителната власт

                                                           Срок: 30 юли 2005 г. за актуализиране на приоритетите;

30 юли 2005 г. и 31 януари 2006 г. за изпълнение на мерките 

1.3. Разработване на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените  и мъжете за 2006 г.

                                                           Отг.: министърът на труда и социалната

                                                           политика         

                                                           Срок: 31 октомври 2005 г.

1.4. Подчертаване в медийната политика на принципа за равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на информация относно мерките за неговото приложение в сферата на компетенции на всяко министерство.

                                                           Отг.: органите на изпълнителната власт

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

1.5. Участие в дейности и програми на международни организации, които са насочени към утвърждаване на принципа за равнопоставеност на жените и мъжете.

                                                           Отг.: органите на изпълнителната власт

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

1.6. Обучение в областта на защита на човешките права и на равните възможности за жените и мъжете и на методите за постигане на равнопоставеност на половете за:

 • ръководители, експерти, служители от звената за развитие на човешките ресурси на министерствата и организациите;
 • служителите в министерствата и организациите, отговорни за провеждане на политиката за равнопоставеност на жените и мъжете;
 • членовете на Националния съвет за равнопоставеност на жените и мъжете.

                                                           Отг.: органите на изпълнителната власт

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.       

1.7. Обвързване на планирането, вземането на решения и процесите на оценка на всеки етап от тяхното прилагане с принципа за равнопоставеност на жените и мъжете. Анализиране на постигнатите резултати.

                                                           Отг.: органите на изпълнителната власт

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

1.8. Предприемане на действия за обнародване на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Приета и открита за подписване, ратифициране и присъединяване с резолюция 34/180 на ОС на ООН от 18.12.1979 г., Издадена в Сборник от международни документи, 1992 г., и Факултативния протокол към нея.

                                                           Отг.: органите на изпълнителната власт

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

 

2. Законови гаранции за равнопоставеност на жените и мъжете и предотвратяване и премахване на дискриминацията, основана на признак пол

 

2.1. Преглед на законодателството за съответствие с европейското право по отношение на принципите за равнопоставеност на жените и мъжете. При разработване на нови законови и подзаконови актове да се осигурява съответствие с тези принципи.

                                                           Отг.: органите на изпълнителната власт

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

2.2. Да се включат съответни мерки в Плана за действие към Рамковата програма за равноправното интегриране на ромите в българското общество, които да са насочени към формиране на култура на равнопоставеност сред ромските жени за пълноценно  индивидуално, социално и икономическо участие в обществения живот, чрез:

а) увеличаване на формите за пряко участие на ромската жена в проекти за съвместно обучение като средство за постепенно преодоляване на формите на дискриминация;

б) стимулиране на обучението и достъпа на ромските жени до средно и висше образование чрез специално съдействие от страна на социални работници и педагогически екипи;

в) реализиране на програми за информация и професионално ориентиране за ромските жени, за облекчаване на достъпа им до заетост;

г) разработване на програми за консултиране на ромските жени, които са се ориентирали към  самостоятелна стопанска дейност.

                                                           Отг.: министърът без портфейл

Срок: 31 декември 2005 г.

2.3. Да се насърчи участието на жени по мярка 09 (3.1) “Подобряване на         професионалното обучение” от Националния план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000-2006 г. по Специалната програма на Европейския съюз за присъединяване в областта на земеделието и селските райони (САПАРД), приет с Решение № 726 на Министерския съвет от 1999 г.

                                                           Отг.: министърът на земеделието и горите, областна

и общинска администрация

                                                           Срок : 31 декември 2005 г.

2.4. Да се проведе обучение за служителите от местните администрации за повишаване на капацитета за борба със социалната изолация и интегриране на групи в риск от изпадане в бедност.

Отг.: министърът на труда и социалната политика, областна и общинска администрация

Срок: 31 декември 2005 г.

2.5. С цел насърчаване на трудовата заетост на жени в неравностойно положение на пазара на труда да се подпомогнат областните и местните администрации за разработване на регионални проекти за заетост на жени.

Отг.: министърът на труда и социалната политика, областна и общинска администрация

Срок: 31 декември 2005 г.

                                                                                              

3. Гарантиране на равни възможности за жените и мъжете при достъпа до икономически дейности

 

3.1. За повишаване на конкурентноспособността на жените на пазара на труда да се осигури възможност за участието им в курсове за професионална квалификация и преквалификация, които да повишават пригодността им за заетост, включително и за самонаемане. Да се разработят програми за преквалификация за безработни лица, особено за родители, отсъствали от пазара на труда поради отглеждане на малки деца. Да се разработят целеви програми за насърчаване на икономическата активност на жените, живеещи в  земеделските райони.       

Отг.: министърът на труда и социалната политика, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

3.2. В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средни предприятия (2002-2006), приета с Решение № 182 на Министерския съвет от 2002 г., да се стимулира овладяването на умения за започване на собствен бизнес от социално слаби лица, хора в неравностойно положение, представители на малцинствата, млади хора и жени-предприемачи.

                                                           Отг.: министърът на икономиката,

директорът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

3.3. Да се насърчава участието на жени в програми за подходяща квалификация и преквалификация, даващи им достъп до заетост в професии в сферата на информационните и комуникационни технологии.

Отг.: министърът на труда и социалната политика, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

 

4. Насърчаване на политиката за съчетаване на семейните с професионалните задължения за родители, отглеждащи малки деца или полагащи грижи за зависим член в семейството

 

4.1.  Да се насърчава развитието и прилагането на гъвкави форми за заетост на родители, отглеждащи малки деца или полагащи грижи за зависим член в семейството.

Отг.: министърът на труда и социалната политика, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта, председателят на Държавната агенция за закрила на детето

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

4.2. Да се разработят специални насърчителни мерки за работодатели, осигуряващи условия за запазване и развитие на професионалната кариера на родители, отглеждащи малки деца или полагащи грижи за зависим член в семейството.

                                                           Отг.: министърът на труда и социалната

                                                           политика, министърът на финансите

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

 

5. Равнопоставеност на жените и мъжете при достъпа до здравеопазване и запазване на репродуктивните функции на жените

 

5.1. Извършване на анализ на статуса на здравето на жените и мъжете в сравнителен план, базиран на демографски и здравни статистически данни – Годишен доклад за здравето на нацията;

 • информационни кампании за необходимостта от периодични медицински онкологични изследвания - Национална стратегия и работна програма за профилактичен онкологичен скрининг в Република България, 2001 – 2006 г., приети с Решение № 880 на Министерския съвет от 2000 г.;
 • превенция от  зависимост към наркотични вещества, с оглед репродуктивните функции на девойките и жените – Националната програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Република България 2001-2005 г., приета с Решение № 159 на Министерския съвет от 2001 г.;
 • повишаване информираността на жените за грижите, които трябва да се полагат за запазване на здравния им статус по време на бременност, раждане и след-родилен период.

                                                           Отг.: министърът на здравеопазването

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

5.2. Съблюдаване на принципите за равнопоставеност на жените и мъжете при провеждане на:

Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето 2001-2005 г., приета с Решение № 15 на Министерския съвет от 2002 г.;

 • Националната програма за профилактика и контрол на СПИН и ППБ за периода 2001-2007 г., приета с Решение № 18 на Министерския съвет от 2001 г.;
 • Политиката за психично здраве и Национален план за действие към нея за периода 2004-2012 г., приети с Протоколно решение № 28 на Министерския съвет от 22 юли 2004 г., точка 24;
 • многосекторно сътрудничество по отношение на детерминантите на здравето, с оглед на физическите, икономическите, социалните и обусловени от половата принадлежност перспективи - Националната здравна стратегия “По-добро здраве за по-добро бъдеще за България (2001-2010 г.)”, приета с Решение № 267 на Министерския съвет от 2001 г.;
 • съвместна здравеопазна дейност, включваща съответни партньори на всички равнища – в дома и семейството, в училището, по месторабота, в населеното място и общината и в страната, която да съдейства за съвместното вземане на решения, тяхното прилагане и отговорност за изпълнението.

                                                           Отг.: министърът на здравеопазването

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

 

6. Равнопоставеност на жените и мъжете в сферата на образованието

 

6.1. Предприемане на мерки за оценяване на съществуващите практики в системата на образованието, свързани с прием на ученици и студенти от гледна точка на равнопоставеността на жените и мъжете и европейската практика.

                                                           Отг.: министърът на образованието и науката

                                                           Срок: 31 май 2005 г.

6.2. Изготвяне на предложение до висшите училища за включване на проблематиката за равнопоставеността на жените и мъжете, защитата от дискриминация, основана на признак пол и “джендър” обучението в процеса на подготовката и квалификацията на учителите.

                                                           Отг.: министърът на образованието и науката

                                                           Срок: 31 май 2005 г.

6.3. Популяризиране чрез възможностите и отговорностите на МОН на програми за равнопоставеност на половете (т.н. “джендър” обучение, даващо познание за социалните измерения на пола).

                                                           Отг.: министърът на образованието и науката

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

6.4. Допълване на държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебниците и учебните помагала с оглед изключване от тях на текстове и илюстрации, с които се  отправят послания, утвърждаващи неравнопоставеността и дискриминацията спрямо половете и етническите малцинства.

                                                           Отг.: министърът на образованието и науката

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

 

7. Борба с домашното насилие. Борба срещу трафика на хора

 

7.1. Провеждане на информационни кампании срещу:

 • насилието в семейството;
 • трафика на хора, особено жени.

                                                           Отг.: министърът на вътрешните работи,

                                                           министърът на правосъдието

                                                           Срок: 31 декеври 2005 г.

7.2. Осигуряване на непрекъснат контрол на мерките за борба с домашното насилие и периодично изготвяне на информация за правителството с цел прилагане на мерки за премахване на домашното насилие и създаване на интегрирана система за подкрепа на жертвите на домашно насилие. За оценка на прилаганите мерки да се създаде работна група от представители на админстрацията на централно, на областно и местно ниво и неправителствените организации, работещи за намаляване и премахване на домашното насилие.

                                                           Отг.: министърът на вътрешните работи

                                                           Срок: 30 юни 2005 г. за създаване на

                                                           работната група

                                                           Срок: 31 декември 2005 г. за дейността на

                                                           работната група                      

7.3. След приемане на Закон срещу домашното насилие да се създават условия за организиране на центрове за подкрепа и предоставяне на услуги на жертви на домашно насилие (домове за временно настаняване). Възлагане на неправителствени организациии предоставянето на услуги на жертви на домашно насилие.                                                                                                            Отг.: министърът на вътрешните работи,

министърът на труда и социалната политика,

министърът на правосъдието

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

7.4. След приемане на Закон срещу домашното насилие да се разработят адекватни мерки за борба с домашното насилие чрез осигуряване на защита на жертвите. Създаване на SOS линия за жертви на домашно насилие и разработване на обучителни програми за работа с хора, претърпели домашно насилие.  

                                                           Отг.: министърът на правосъдието,

                                                           министърът на вътрешните работи,

                                                           министърът на труда и социалната политика

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.                              

                                              

 

8. Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в областта на държавното управление

 

8.1.  Провеждане на проучване за участието на жените и мъжете в процесите на вземане на решения с цел изготвяне на препоръки за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете.

                                                           Отг.: министърът на труда и социалната

                                                           политика (председателят на Националния съвет по

равнопоставеността на жените и мъжете)

                                                           Срок: 30 юни 2005 г.

8.2. При назначаване на длъжност в администрацията да се насърчава изборът на подходящи кандидати в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за защита срещу дискриминацията. За постигането на контрол за спазването на тази разпоредба в съответствие с разпоредбата на чл. 11, ал. 1 органите на държавна власт, обществените органи и органите на местното самоуправление да следят за изпълнението на тази мярка по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 12 и 13 от Закона за защита срещу дискриминацията, като се отчитат пред съответния ръководител два пъти годишно, който от своя страна да запознава широката общественост за изпълнението й в началото на следващата година в отчета за дейността си.

                                                           Отг.: органите на изпълнителната власт

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

8.3. Провеждане на изследване за икономическата, социалната и човешката цена на фактическата неравнопоставеност на жените и мъжете.

                                                           Отг.: министърът на труда и социалната политика

                                                           Срок: 30 юни 2005 г.

 

 

9. Равнопоставеността на жените и мъжете като хоризонтален приоритет на Рамката за подкрепа от Европейската общност и Оперативните програми

 

9.1. Участие в програмата по Рамковата стратегия на Европейската общност за изпълнение на Стратегията за равенство на половете (2001-2005) през 2005 г.

                                                           Отг.: министърът на труда и социалната политика 

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

9.2. Изпълнение на проекти по Рамковата стратегия на Европейската общност за изпълнение на Стратегията за равенство на половете (2001-2005), съфинансирани от Европейската комисия.                                                  

Отг.: министърът на труда и социалната политика, министърът на младежта и спорта

                                                           Срок: 30 септември 2005 г.

9.3. Разработване на програма и провеждане на обучителни семинари в областта на стратегическото планиране на регионалната политика, с оглед постигане на равнопоставеност на жените и мъжете при вземането на решения, касаещи регионалното развитие.

Отг.: министърът на регионалното развитие и благоустройството

Срок: 31 декември 2005 г.

9.4. Спазване на принципа за равенство на половете в процеса на програмиране и подбор на проектни предложения, подадени от кандидатите по дадена схема за безвъзмездна помощ. Изискване на месечни отчети от изпълнителите, които включват и информация за включените лица мъже/жени и равното им участие.

 • Подкрепа при финансирането и изпълнението на проектите, подадени по Програма МАТРА на Холандското правителство.
 • Предприемане на действия за включване в Програма EQUAL на ЕС и разработване на съвместни проекти със страни-членки.

Отг.: министърът на труда и социалната политика

Срок: 31 декември 2005 г.

 

10. Наблюдение и оценка на ефективността при прилагане на принципа за равнопоставеност на жените и мъжете

 

10.1. Изпълняване и оценяване на мерките по прилагане на принципа за равнопоставеност на жените и мъжете и представяне на Министерство на труда и социалната политика информация за постигнатите резултати.

                                                           Отг.: органите на изпълнителната власт

                                                           Срок: 31 декември 2005 г. за всяко тримесечие

 10.2. Оценяване на ефективността на предприетите мерки по т. 10.1. и подготовка на предложение до правителството за приемане или промяна на мерките с цел подобряване на тяхната ефективност. Предоставяне на неправителствените организации, работещи по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете, информация за новите или подобрени мерки.

                                                           Отг.: министърът на труда и социалната политика

                                                           Срок: 30 септември 2005 г.     

10.3. Изготвяне на годишен доклад за състоянието на равнопоставеността на половете в България въз основа на налични статистически данни и аналитични документи, съдържащи данни за участието на жените и мъжете в социалния, политическия и обществения живот.                         

                                                           Отг.: министърът на труда и социалната политика,

                                                           председателят на НСИ

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

10.4. Въвеждане индикатори за оценка на равнопоставеността на жените и мъжете, съизмерими с индикаторите на ЕВРОСТАТ и поддържане на база данни, дезагрегирана по признак пол.

                                                           Отг.: министърът на труда и социалната политика,

председателят на НСИ

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

10.5. Осигуряване на средства за финансиране на провеждането на изследвания на социалните предпоставки, водещи до дискриминация срещу жените.

                                                           Отг.: органите на изпълнителната власт

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

10.6. Изпълнителна агенция “Военни клубове и информация” към министъра на отбраната да проведе изследователско проучване на тема: Равните възможности на жените и мъжете в Българската армия”, което да бъде публикувано на страницата на Министерство на отбраната и обществеността да бъде информирана за резултатите от него.

                                                           Отг.: министърът на отбраната

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

10.7. Министерството на отбраната да поддържа база данни за броя на жените – кадрови военнослужещи (офицери, сержанти и кадрови войници) по военни звания, както и на жените – граждански лица.

                                                           Отг.: министърът на отбраната

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

10.8. Министерството на вътрешните работи да създаде и поддържа база данни за броя на жените, заети в системата му по звания, както и на жените – граждански лица.

                                                           Отг.: министърът на вътрешните работи

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.

 

 

11. Гражданско общество и влияние върху обществените нагласи – повишаване на информираността на обществото по въпросите за равнопоставеността на жените и мъжете, мерки за премахване на стереотипите за ролите на жените и мъжете, работа с медиите

 

11.1. Провеждане на Национална конференция за отбелязване на 10-годишнината от Четвъртата конференция на ООН за жените в Пекин’ 1995 г.

                                                           Отг.: министърът на труда и социалнатаполитика

                                                           Срок: 30 юни 2005 г.

11.2. Създаване на рубрика в електронните страници на министерствата за информиране за политиката и действията за равнопоставеност на жените и мъжете.

                                                           Отг.: Националният съвет по равнопоставеността на

жените и мъжете, сектор “Равно третиране на жените и мъжете” в МТСП

Срок: 30 юни 2005 г.

11.3. Създаване на консултативни и експертни групи с активното участие на социалните партньори и неправителствените организации, работещи по въпросите на равнопоставеносттта на жените и мъжете, при изготвяне на законови и подзаконови нормативни актове, с цел активизиране на социалния и гражданския диалог.                                                                

Отг.: органите на изпълнителната власт 

Срок: 31 декември 2005 г.

11.4. Насърчаване на  обществен дебат по отношение на равнопоставеността на жените и мъжете с цел да се информира обществеността за държавната политика в тази насока и нейните цели.                                                                    

Отг.: министърът на труда и социалната политика,

Националният съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

                                                           Срок: 31 декември 2005 г.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Стратегически и програмни документи
Национални планове по равнопоставеността
Стратегии и програми
Правителствени доклади
Още по темата:
Национални планове по равнопоставеността
Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2005 г.
Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2006 г.

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА