* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиЗастъпничество и лобиранеСрещи

Среща на представители на НПО с председателя на Подкомисията по правата на жените и равнопоставеността на половете

На 10 май 2006 г. в сградата на Народното събрание се състоя среща между г-н Трифон Митев, председател на Подкомисията по правата на жените и равнопоставеността на половете и заместник-председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията към Народното събрание с г-жа Татяна Кметова, изпълнителен директор на Центъра за изследвания и политики за жените и г-жа Геновева Тишева, председател на Български център за джендър изследвания. Срещата се състоя по покана на г-н Митев и по повод ПРИЗИВА на участниците в Осмата национална годишна среща на НПО, ангажирани с проблемите на жените и равнопоставеността на половете, към парламента и правителството за приемане на Закон за равните възможности на жените и мъжете и за подписване на Факултативния протокол към CEDAW.

Срещата премина в делови и конструктивен дух на сътрудничество. Г-н Митев запозна представителите на НПО с намеренията на Подкомисията за структуриране на дейността й - изготвянето на план за бъдещата й дейност и разпределение на определени задачи и въпроси между членовете на Подкомисията за дискусия по време на парламентарния контрол, което да представи по-категорично пред обществеността ангажираността на парламента с въпросите на равнопоставеността на половете.

Подкомисията също така планира в близко бъдеще провеждането на поредица от срещи с представители на изпълнителната власт от различни министерства за запознаване с политиката на министерствата в областта на равнопоставеността на половете. Предвидена е и разширена среща с представители на НПО, ангажирани с проблемите на жените и равнопоставеността на половете, за дискутиране на проблеми, които могат да бъдат решавани в рамките на компетенциите на Подкомисията. Очакванията на Подкомисията са, че представителите на неправителствения сектор ще изразят аргументирани становища и предложения за необходимостта от промени в съществуващото законодателство.

Г-н Митев изтъкна готовността на Подкомисията да постави въпросите, които ще бъдат обобщени след проведените срещи както за разглеждане в различните парламентарни комисии, така и за обсъждане в пленарна зала. В момента основната дейност на Подкомисията е съсредоточена върху изготвянето на становища по редица законопроекти.

Г-н Митев обсъди с присъстващите разработването на законопроекта за равнопоставеността на половете/за равните възможности на жените и мъжете, като се ангажира да привлече представители на неправителствения сектор в консултативния процес и предстоящите му обсъждания. Представителите на неправителствения сектор изразиха становището, че законопроектът трябва да включва като своя неотменна част изграждането на независим държавен орган, отговорен за изработването и мониторинга на прилагането на устойчива и дългосрочна политика по равнопоставеността на половете в България.

Беше обсъден и въпросът с предстоящата ратификация на Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), както и необходимостта от обнародването на други конвенции, свързани с правата на жените, които са ратифицирани, но все още не са обнародвани. Специално внимание в разговора бе обърнато на необходимостта от извършването на анализ на бюджетните средства, които са планирани или би трябвало да се планират с оглед успешното прилагане на вече приетото законодателство, третиращо равнопоставеността на половете или отнасящо се до мерки, подобряващи положението на жените в България. В тази връзка ще се планират обсъждания както с парламентарната бюджетна комисия, така и с комисията по местното самоуправление.

Г-н Митев посочи, че предстои запознаването на Подкомисията с Мнението на Центъра за изследвания и политики за жените относно Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за защита срещу дискриминацията, приет с Решение на Министерски съвет № 178 от 31. 03. 2006 г.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Застъпничество и лобиране
Становища
Призиви
Срещи

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА