* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАкадемична конференцияПол и преход - 2006

Резюмета на докладите и кратки биографични справки на участниците
Социалното конструиране на пола – от разбиране към действие

ст.н.с. д-р Мариана Драганова

Институт по социология при БАН

 

Конституционното равенството между половете е белег и прокламация за всяка модерна страна. Въпреки това съществуващите социални отношения между двата пола по-скоро възпроизвеждат неравенства между тях и възникват проблеми по-специално в неравнопоставеното положение и участие на жените в обществените структури и реалните социални отношения. България не е изключение от тази картина, но изостава в законодателно и практическо ангажиране с проблемите и позициите на жените, изострено проявяващи се в периода на прехода.

 

Социалният аспект на (взаимо)отношенията между половете в социологията се изразява с категорията „джендър” (“gender”), или с един вече приет преводен аналог като социален пол. Социалните различия и неравенства между двата пола по отношение на техните нужди и интереси, права и отговорности, достъпа им до ресурси също са елемент от проблематиката за социалните отношения между половете.

 

Докладът представя някои теоретични виждания за „джендър” подходът, за „джендър” отношенията като социален конструкт, които следователно се променят в хода на политическите, икономически и други процеси в развитието на дадено общество. Джендър подходът се разглежда и като ключов фактор в разкриването ролите на мъжете и жените в разделението на труда и в процеса на взимането на решения и властовите отношения в производството, домакинството, семейството и обществения живот. С други думи джендър подходът пронизва социалната структура на обществото и пресича различни нива от държавни и обществени институции. Оттук произтича важността и необходимостта от разбиране и използване на този подход при формиране на различните политики в едно общество, което се стреми към развитие. В политическата и социална практика у нас все още липсват достатъчно специализирани знания за социалните отношения между половете, както и осъзнатост и осведоменост за реално съществуващите диспаритети между тях. Оттук и липсата на чувствителност, подценяване или дори отхвърляне на тази проблематика, проявяващи се в бавно придвижващото се законодателство и конкретни политики, практики и механизми за регулиране на тези отношения.

 

Докладът е опит за поставяне на „женския” акцент, но само в смисъла и контекста на социалните взаимодействия и отношения с другия пол, на съпоставяне мястото, ролите и статуса на жените спрямо тези на мъжете в контекста на парадигмата за равните възможности, с цел преодоляване на домодерните стереотипи като този за все още по “мъжки” конструирания свят. Ще бъдат систематизирани някои основни индикатори, декомпозиращи категорията социален пол, ще се постави въпросът за необходимостта от дезагрегирани данни по социален пол.

 

Професионална биография

 

Ст.н.с. д-р Мариана Драганова е завършила Висшия икономически институт „К. Маркс“ в специалност „Политическа икономия – Социология“ и защитава кандидатска дисертация към Института за социологически изследвания, АН СССР, Москва. В периода  1983 -1995 работи към Институт по социология при БАН: секция „Социално-класова структура и неравенства“, а от 1996 г. към Институт по социология при БАН: секция „Общности и социална стратификация”. Сред научните проекти, в които е участвала са: Пилотен проект “Мъжете и жените в българското селското стопанство: разделение на труда, взимане на решения и достъп до ресурси”, финансиран от Службата “Жени в развитие” (SDWW) към Организацията за прехрана и земеделие (ФАО) към ООН, “Профил на жените предприемачи”, AWAKE PROJECT ECOS-OUVERTURE PROGRAMME. Международен проект: (Гърция, Италия, Словакия, Естония, България), „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”. Международен проект: Център за изследвания и политики за жените, София, Център за изследвания и политики за жените – Братислава, Асоциация за подкрепа и обучение на жени (КАДЕР) – Анкара и др

 

 

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Академична конференция
Пол и преход - 2006
Съдържание
Социалното конструиране на пола – от разбиране към действие
Преходът за жените в България : смяна на политиките – от „еманципация” към „равни възможности”
Икономическа трансформация – социални политики – пол
Работа, семейство, пол в периода на преход
Джендър измерения на конфликта “работа-семейство”: изследване сред мениджъри в България
Взаимоотношенията в многодетното семейство в условията на преход
Неравенства между жените и мъжете в платения труд – индикатори и измерения
Неравнопоставеност на жените в различни сфери на неплатения домашен труд
Предизвикателство ли е половата дискриминация у нас?
Влияние на полово-ролевите стереотипи върху моделите на общуване в социалната работа
Юноши и девойки – кой как се справя със стреса
Още по темата:
Пол и преход - 2006
Национална конференция "Пол и преход"
Обява за Национална конференция „Пол и преход”
На фокус - 2006 г.
Академичната общност за равнопоставеността на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА